Programma

workshopronde 2

dr. Merlijn Karssen

Aandacht voor ‘mixed' in de school.
Prestaties, sociaal functioneren en ervaringen van jongeren van etnisch gemengde herkomst in het onderwijs.

“Maar ik denk dat ze er gewoon van uitgaan dat ik twee bruine ouders heb.” Dit is één van de uitspraken van een jongere met één ouder van Nederlandse herkomst en één ouder van niet-Nederlandse herkomst. De onderzoeker zal kort haar bevindingen vertellen wat betreft haar onderzoek naar de onderwijsuitkomsten en onderwijservaringen van deze jongeren. Daarbij gaat zij in op de rol van de medeleerlingen, de docent en de school. Samen zullen we de diepte in gaan om meer te weten te komen over uw eigen ervaringen in het onderwijs wat betreft deze groep jongeren en de invloed die professionals kunnen hebben op de onderwijsuitkomsten en ervaringen van deze jongeren.

Merlijn Karssen is als onderzoeker werkzaam bij het Kohnstamm Instituut. Zij studeerde Pedagogische Wetenschappen aan de Universiteit van Amsterdam en heeft daar ook haar Masterdiploma voor de Research Master Educational Sciences: Parenting, Education and Child Development gehaald. In 2017 is zij gepromoveerd op onderzoek naar de schoolprestaties, het sociaal functioneren en de onderwijservaringen van bi-etnische leerlingen in Nederland.


dr. Anika Bexkens & dr. Tirza Bosma

Een licht verstandelijke beperking herkennen en erkennen in de klas.

Tijdens deze workshop staan drie belangrijke onderwerpen centraal: Ten eerste, het in kaart brengen van het cognitief en adaptief functioneren van kinderen met een licht verstandelijke beperking (LVB). Daarbij zal aandacht worden besteed aan nieuwe ontwikkelingen binnen het testen van intelligentie zoals het CHC model en de WISC-5. Ten tweede, het testen van het adaptief functioneren, wat sinds de DSM-5 een grotere rol heeft gekregen binnen de diagnostiek van LVB. Tenslotte, het handelingsgericht arrangeren wanneer er sprake is van een LVB en de samenwerking met de IB'er en ouders hierin. Deelnemers aan deze workshop worden uitgenodigd om een eigen casus mee te nemen, bij voorkeur met intelligentieprofiel. Tijdens de workshop wordt gewerkt aan het opstellen van een ondersteuningsplan in samenwerking met IB'er en ouders op het gebied van cognitief en/of adaptief functioneren.

Anika Bexkens werkt als Universitair Docent aan Universiteit Leiden. Daarnaast werkt ze als Gz-psycholoog in opleiding tot specialist bij GGZ Delfland, afdeling Jeugd. In haar promotietraject onderzocht zij risicogedrag bij jongeren met een licht verstandelijke beperking (LVB). Op het moment houdt zij zich bezig met onderzoek naar het verminderen van de gevoeligheid voor groepsdruk en het verbeteren van executieve functies bij jongeren met en zonder LVB. Daarnaast is zij geïnteresseerd in de ontwikkeling van antisociaal en delinquent gedrag.

Tirza Bosma, PhD, werkt als opleider, onderzoeker en GZ-psycholoog bij Learn Academy van de Vrije Universiteit Amsterdam. Daarnaast werkt ze als GZ & schoolpsycholoog in een vrij gevestigde praktijk in Leiden.


dr. Jurgen Tijms

Dyslexie bij kinderen met een migratieachtergrond: signaleren en diagnosticeren van dyslexie bij kinderen met een meer- of anderstalige achtergrond

Er blijkt sprake te zijn van een sociale ongelijkheid in de toegang tot de zorg voor (ernstige) dyslexie. Het percentage kinderen met een migratieachtergrond dat doorverwezen wordt voor dyslexiezorg, dan wel gediagnosticeerd wordt als dyslectisch is fors kleiner dan dat van kinderen zonder migratieachtergrond. Dit is zorgelijk, aangezien er geen reden is aan te nemen dat dyslexie bij deze groep kinderen minder voorkomt. In deze workshop gaan we in op de mogelijke oorzaken van deze ongelijkheid. Verder zullen we in deze workshop stap voor stap aan de slag gaan met de vragen hoe mogelijke dyslexie bij kinderen met een migratieachtergrond op school gesignaleerd kan worden, hoe taalachterstand en dyslexie uit elkaar gehaald kunnen worden en meer algemeen hoe dyslexie te diagnosticeren bij deze groep kinderen.

Jurgen Tijms is ontwikkelingspsycholoog; hij is directeur van het Rudolf Berlin Center, expertisecentrum voor leerproblemen aan de Universiteit van Amsterdam, en is als hoofd onderzoek en innovatie werkzaam bij het IWAL. Hij houdt zich onder meer bezig met onderzoek naar het onderkennen en behandelen van dyslexie.


dr. Hanneke Visser & mr. dr. Coby de Graaf

Leerplicht en recht op onderwijs

De leerplicht werd in 1900 ingesteld als verplichting voor de ouders, om te zorgen dat alle leerlingen onderwijs krijgen aangeboden op hun niveau. Hoe zien wij - als schoolpsychologen - leerplicht en op welke manier werken we samen met leerplichtambtenaren? En hoe kijken de juristen hier tegen aan?

Juridisch gezien laat de regeling van de leerplicht hier een paar knelpunten zien, in het bijzonder de strafbaarstelling van de leerling zelf, ingevoerd in 1994. Hoe voorkomen we dat een verwijzing naar Leerplicht alleen een straf voor het kind wordt? Hoe verhoudt deze vorm van  leerplicht zich tot het recht op onderwijs, zoals vastgelegd in artikel 28 en 29 van het Verdrag inzake de Rechten van het Kind? In deze workshop belichten we dit thema vanuit juridisch en (school)psychologisch perspectief.

dr. Hanneke Visser – van Balen is als schoolpsycholoog (Registerpsycholoog NIP / Kinder & Jeugd) werkzaam op Melanchthon cluster VMBO, Rotterdam. Ze is plv. hoofdopleider van de postacademische opleiding tot Schoolpsycholoog bij de RINO in Amsterdam.

mr. dr. J. H. (Coby) de Graaf. Directeur van het Centre for Children's Rights Amsterdam (www.ccra.nl). Voormalig hoofddocent Familie- en kinderrecht aan de Universiteit van Amsterdam. Gastdocent aan de Universiteit Leiden en UVA. Voorzitter FJR (Vereniging voor Familie en Jeugdrecht), redactielid Jeugdrecht In de Praktijk (JIP) en JPF (Jurisprudentie Personen en Familierecht).

 


drs. Jennie Moors & drs. Marlieke Silvertand

Vergroot je impact met data!

Om optimaal te kunnen voorzien in de behoeften van leerlingen, is het belangrijk dat docenten hierin voldoende inzicht hebben. Docenten willen graag zo goed en effectief mogelijk lesgeven, terwijl ouders, schoolleiders en de maatschappij het onderwijs steeds om verdere vernieuwingen en aanpassingen vragen. Docenten dreigen te verdrinken in een zee van verschillende onderwijs- en ondersteuningsbehoeften. Voldoende inzicht in de wirwar van behoeften, achterstanden en competenties is daarom een noodzakelijke uitdaging. Schoolpsychologen kunnen docenten coachen en hen op systematische wijze inzicht te verschaffen in deze behoeften. Data is krachtig middel om vroegtijdig te signaleren, snel de juiste analyse te maken en op basis hiervan te interveniëren. Hierdoor kunnen ernstige problemen en stagnaties voorkomen worden, maar ook kansen zichtbaar worden. Daarnaast draagt data bij aan bewustwording van docenten, doordat ze een vollediger beeld krijgen van leerlingen, wat bijdraagt aan een cultuurverandering.

Een schoolpsycholoog zou in een optimale situatie niet alleen bezig moeten zijn met het bieden van individuele leerlingenzorg, maar ook voldoende tijd besteden aan processen en systemen. De expertise van de schoolpsycholoog draagt zo bij aan versteviging van het basisaanbod. Hoe zet jij jouw rol in?

Jennie Moors is als schoolpsycholoog werkzaam binnen het voortgezet onderwijs. Zij heeft hier een aantal innovatieprocessen begeleid (onder andere PBS) en houdt zich onder andere bezig met het vormgeven van een gelaagde ondersteuningsstructuur binnen het VMBO. Zij heeft sinds het afronden van de postdoctorale opleiding tot schoolpsycholoog een duidelijke visie ten aanzien van haar vak en wil andere (school)psychologen en orthopedagogen die werkzaam zijn binnen een school uitdagen "om vaker uit de testkamer te komen" en een bijdrage te leveren aan kwalitatief goed onderwijs en ondersteuning voor alle leerlingen.

Marlieke Silvertand studeerde Pedagogische Wetenschappen aan de Radboud Universiteit Nijmegen en is momenteel aan deze universiteit ook verbonden als docent. Daarnaast werkt ze als orthopedagoog op een school voor Voortgezet Onderwijs, waar ze onder andere een vak ontwikkelde dat zich richt op de sociaal emotionele ontwikkeling van leerlingen in de basisvorming. Doel in haar werk is om het onderwijs zo in te richten dat het voor zo veel mogelijk leerlingen passend is.


Schoolpsychologencongres 2020
  • Locatie

   Hotel Casa Amsterdam
   Eerste Ringdijkstraat 4
   1097 BC Amsterdam

   Routebeschrijving

   Follow us

  • Onze nieuwsbrief

Download Free Premium Joomla Templates • FREE High-quality Joomla! Designs BIGtheme.net