Programma

Workshopronde 1

dr. Mariëtte Huizinga & dr. Dorien Graas

Kinderen met een licht verstandelijke beperking in het passend onderwijs: leerkracht, ouders en leerling samen.

Om zich op een positieve manier te kunnen ontwikkelen hebben kinderen met een licht verstandelijke beperking in het passend onderwijs goede begeleiding en zorg nodig: passend is dat onderwijs pas als het kind er beter van wordt! Daarvoor is de samenwerking met ouders en praktische ondersteuning van leerkrachten hard nodig. Dat vereist dat schooldirectie, leerkrachten en intern begeleiders gezamenlijk een visie formuleren en werken aan ouderparticipatie. In deze workshop komen concrete handvatten aan de orde om met de ontwikkeling van zo’n visie op ondersteuning aan de slag te gaan. Met name de rol van de schoolpsycholoog hierbij wordt nader belicht.

Dr. Mariëtte Huizinga is ontwikkelingspsycholoog en universitair hoofddocent aan de afdeling Pedagogische en Onderwijswetenschappen aan de Vrije Universiteit in Amsterdam. Zij doet onderzoek naar de de variabiliteit in de ontwikkeling van doelgericht en sociaal adaptief gedrag van kinderen. Daarnaast is zij mede-oprichter van KinderPsy Educatie, een trainingsbureau voor professionals in het onderwijs. Mariëtte Huizinga is auteur van verschillende vragenlijsten en boeken, waaronder de BRIEF en Gedrag in Uitvoering.

Dr. Dorien Graas is lector jeugd bij het lectoraat jeugd van Hogeschool Windesheim. Ze doet onderzoek naar de samenwerking tussen onderwijs en jeugdhulp en is programmaleider van de Academische Werkplaats Samen op school. Ze is gepromoveerd op ontwikkelingen en beleid in het speciaal onderwijs, met name het onderwijs aan kinderen met een licht verstandelijke beperking.

Onlangs vormden Dr. Dorien Graas en Dr. Mariette Huizinga samen met Dr. Anika Bexkens de redactie van het boek “Kinderen met een licht verstandelijke beperking in het passend onderwijs: visie op ondersteuning in de klas”. Zij publiceren regelmatig samen over dit thema.


drs. Liesbeth Stam-Gommans

Gifted education. Een beetje magie als basisbehoefte.

Vanuit de psychologisch basisbehoeften (relatie, autonomie en competentie -o.a. Deci&Ryan, 2000) wordt in deze workshop ingegaan op mogelijkheden om gestrande (hoogbegaafde) leerlingen (PO/VO) tot leren te bemoedigen. Leren is m.i. eveneens een basisbehoefte van iedere leerling en hoe hier aan tegemoet te komen staat centraal. We stappen samen buiten de directe comfortzone om te zien wat er kan gebeuren, en te ontdekken hoe we dit magische moment een duidelijke plek kunnen geven.

Liesbet Stam-Gommans is schoolpsycholoog en K&J psycholoog NIP bij het Centrum voor Begaafdheidsonderzoek te Nijmegen. Hiernaast werkt zij als docent bij het RadboudCSW binnen de opleiding tot ECHA Specialist in Gifted Education.


dr. Brenda Jansen & dr. Abe Hofman

Rekentuin: leren, analyseren, optimaliseren

Kinderen verschillen enorm in hun rekenvaardigheden: een sterke rekenaar uit groep 4 kan zomaar beter presteren dan een zwakke rekenaar uit groep 8. In de Rekentuin proberen we dit probleem op te lossen door leerlingen rekensommen aan te bieden die zijn aangepast op het eigen niveau van elke leerling.

In deze workshop vertellen we over de achtergrond van dit online oefen- en monitorsysteem. We gaan in op de achterliggende ideeën over het bevorderen van het oefenen met rekenen, het verhogen van de motivatie voor rekenen en de mogelijkheden voor schoolpsychologen om de Rekentuin effectief in te zetten voor zowel zwakke als sterke rekenaars.

De Rekentuin is gestoeld op wetenschappelijk onderzoek, maar de verzamelde gegevens zijn ook weer een bron voor nieuwe wetenschappelijke studies. We zullen enkele resultaten en nieuwe ontwikkelingen presenteren, o.a. over “ploetertijd”, leerdoelen en rekenangst. Neem vooral een tablet of laptop mee, zodat je ook zelf in de Rekentuin kunt oefenen!

dr. Brenda Jansen – UHD Universiteit van Amsterdam (Ontwikkelingspsychologie)
"Helemaal aan het begin van de Rekentuin dacht ik mee over de sommetjes in de spelletjes. Nu doe ik onderzoek naar de rekenstragieën van kinderen en wil ik graag weten hoe we kinderen kunnen motiveren om met rekenen te oefenen."

Abe Hofman, MSc – Postdoc Universiteit van Amsterdam (Psychologische Methodenleer), Data Scientist Oefenweb
"Ik doe onderzoek naar ontwikkeling van reken- en cognitieve vaardigheden van kinderen. Hiervoor bestuderen we in eerste instantie hoe we de vaardigheid van kinderen kunnen meten, om vervolgens vragen te kunnen beantwoorden omtrent de ontwikkeling. Bijvoorbeeld, is er een relatie tussen de ontwikkeling van verschillende spellen binnen de rekentuin."


drs. Yolande Emmelot

Taalachterstanden nader bezien. Wat werkt?

In deze presentatie zal Yolande Emmelot eerst ingaan op het begrip ‘taalachterstand’: wat verstaat men daaronder, hoe worden deze doorgaans vastgesteld? Vervolgens gaat zij in op bij welke kinderen en welke taalvaardigheden de problemen vooral zitten. Zij zal zich vooral richten op het basisonderwijs. De onderzoeksliteratuur biedt aanknopingspunten voor de omgang met ‘taalachterstanden’ en het verminderen daarvan. Recent, nog lopend onderzoek laat goede praktijkvoorbeelden zien over wat in de praktijk van het basisonderwerp werkt in de aanpak van taalachterstanden. Yolande Emmelot zal ook aandacht besteden aan wat voor schoolpsychologen relevant is op het terrein van taalachterstanden.

Yolande Emmelot (1954) heeft Nederlandse Taal- en Letterkunde en Algemene Taalwetenschap gestudeerd. Haar specialisatie in de studie Algemene Taalwetenschap betrof tweede taalverwerving en tweetalig onderwijs. Eerder behaalde zij haar diploma lerares basisonderwijs. Zij werkt al vele jaren als onderzoeker bij het Kohnstamm Instituut, waar zij onder meer onderzoek deed naar onderwijs- en taalachterstanden, de opvang van zij-instromers, brede scholen en talentontwikkeling.


dr. Machteld de Jong & dr. Esmée Verhulp

Etnische en culturele diversiteit in de onderwijssetting: praktische tips en handvatten!

In deze workshop zullen vanuit twee onderzoeksprojecten resultaten gedeeld worden over etnische, religieuze en culturele diversiteit in de onderwijssetting. Vervolgens zal na beide presentaties op interactieve wijze aan de slag gegaan worden met deze informatie. Hierbij zal de vraag centraal staan wat er op uw school goed gaat en wat wellicht verbeterpunten zijn met betrekking tot het thema etnische en culturele diversiteit in de onderwijssetting.

A. dr. Machteld de Jong – werkzaam als Lector Diversiteitvraagstukken bij Hogeschool Inholland en als docent-onderzoeker bij de Hogeschool van Amsterdam

Diversiteit is een onderwerp waar iedere onderwijsinstelling in Nederland mee te maken heeft: van basisschool tot middelbare school, van het mbo tot de universiteit. Meer dan 95 procent van de docenten in ons land heeft een Nederlandse achtergrond, terwijl 15 procent van alle leerlingen in het basis- en middelbaar onderwijs van niet-westerse afkomst is. In de grote steden ligt dit zelfs tussen de 40 en 60 procent. Op veel scholen leidt dit tot dilemma’s: hoe kun je nu eigenlijk het beste omgaan met leerlingen met een migratieachtergrond? Wat hebben deze jongeren nodig? Wie moet zich aanpassen aan wie en wanneer? Hoe komt het dat bepaalde groepen jongeren zich niet
thuis voelen op school? De urgentie is hoog: het studiesucces van jongeren met een migratieachtergrond is nog altijd aanzienlijk lager dan dat van hun autochtone leeftijdsgenoten en veel van hen voelen zich minder verbonden met Nederland dan hun ouders en grootouders.

In dit deel van de workshop wordt ingegaan op onderzoeksresultaten die naar voren zijn gekomen bij de totstandkoming van het boek Help. Mijn school is gekleurd! waarvoor Huub Nelis en Machteld de Jong vele gesprekken hebben gevoerd met schoolleiders, decanen, docenten, maar ook jongeren zelf. Aan de hand van interactieve opdrachten zal daarnaast praktische informatie worden gedeeld, "good practices" worden gedeeld en handvatten worden gegeven die het werken in een diverse onderwijscontext gemakkelijker maken.

B. dr. Esmée Verhulp - werkzaam als Universitair Docent bij de afdeling Ontwikkelingspsychologie van de Universiteit Utrecht.

In de jeugdhulpverlening is etnische en culturele diversiteit ook een belangrijk thema. Jongeren met een migratieachtergrond zijn ondervertegenwoordigd in de jeugdhulpverlening, zowel voor als na de transitie in en transformatie van de zorg voor jeugd. In mijn promotieonderzoek hebben we geprobeerd zicht te krijgen op mogelijke verklaringen voor de ondervertegenwoordiging van migrantenjeugd in de hulpverlening. We hebben jongeren daarom ook gevraagd naar de mate van (informele) hulp die zij van hun mentor krijgen voor internaliserende problematiek (zoals angst en depressieve klachten). Tevens hebben we gekeken naar de rol die relatie tussen de mentor en de leerling hierbij speelt. Op basis van de bevindingen gaan we op interactieve wijze met elkaar nadenken over wat goed gaat op uw school en bekijken we of we “good practices” met elkaar kunnen uitwisselen.

Tijdens het laatste deel van de workshop gaan we op zoek, aan de hand van de onderzoeksresultaten uit beide onderzoeken en de gedeelde praktische ervaringen, naar algemene conclusies en praktische tips om effectief en geïnspireerd te werken in een diverse onderwijscontext.

Machteld de Jong (1972) is sinds 1999 als docent-onderzoeker verbonden aan Hogeschool Inholland en is sinds 2017 Lector Diversiteitvraagstukken. Tevens is ze als docent-onderzoeker verbonden aan de Hogeschool van Amsterdam. Ze promoveerde in 2012 op identiteitsvorming van hoogopgeleide Marokkaans Nederlandse jongeren en schreef eerder Diversiteit in het hoger onderwijs. Samen met Huub Nelis heeft ze Help. Mijn school is gekleurd! geschreven voor Nijgh en Van Ditmar. Dit boek verschijnt in maart 2018.

Esmée Verhulp (1986) is als Universitair Docent werkzaam aan de afdeling Ontwikkelingspsychologie van de Universiteit Utrecht. Zij promoveerde in 2014 op onderzoek naar de ondervertegenwoordiging van migrantenjeugd in jeugdhulpverlening.


drs. Hanneke Felten

Lesbische-, homo-, bi- en transgender- (LHBT) jongeren: wat kan u voor hen betekenen

Als je als jongere lesbisch-, homo of bi bent heb je 4 x meer kans om dagelijks of wekelijks gepest te worden op school. Dat gaat deze jongeren ‘niet in de koude kleren zitten’: psychische problemen komen vaker voor en ze doen zelfs 4,5 keer vaker dan heterojongeren een zelfmoordpoging. Ook transgenderjongeren verkeren vaak in een lastige positie. Hoe zorgen we voor meer acceptatie van deze doelgroep op school? Welke type aanpakken in een klas zijn effectief volgens de wetenschap en wat werkt juist averechts? In deze workshop krijgt u handvatten aangereikt om de acceptatie van seksuele- en genderdiversiteit te verbeteren. Ook wordt behandeld wat u kunt doen als u vermoedt dat een jongere worstelt met de eigen seksuele voorkeur of genderidentiteit.

Drs. Hanneke Felten is onderzoeker en projectleider bij kenniscentrum Movisie en heeft zich de afgelopen 10 jaar ontwikkeld tot een expert op het gebied van effectiviteit en diversiteit. Zij deed eerder onderzoek naar de effectiviteit van interventies gericht op de acceptatie van homoseksualiteit, suïcidaliteit onder LHBT-jongeren en geweld tegen lesbische vrouwen en meisjes. Daarnaast leidt zij diverse projecten over een effectieve aanpak van discriminatie.
 

Schoolpsychologencongres 2018
  • Locatie

   Hotel Casa Amsterdam
   Eerste Ringdijkstraat 4
   1097 BC Amsterdam

   Routebeschrijving

   Follow us

  • Onze nieuwsbrief

Download Free Premium Joomla Templates • FREE High-quality Joomla! Designs BIGtheme.net