Programma

Keynotes

Prof.dr. Eddie Denessen

Differentiatie in het onderwijs vergroot kansenongelijkheid

Gelijke kansen in het onderwijs staan sinds 2016 in het centrum van de aandacht van het onderwijsbeleid. In recente rapporten over de kwaliteit van het onderwijs wijst de Inspectie van het Onderwijs op de toegenomen ongelijkheid van kansen in het onderwijs. Kinderen met vergelijkbare aanleg hebben grotere kansen op een succesvolle schoolloopbaan als ze hoog opgeleide ouders hebben. Scholen en leraren spelen daarin een belangrijke rol.

Zowel basisscholen als scholen voor voortgezet onderwijs staan voor de opdracht om werk te maken van het realiseren van gelijke kansen voor alle leerlingen, ongeacht hun sociaal-culturele achtergrond.

In zijn lezing zal Eddie Denessen een analyse presenteren van het gelijke kansen-debat en gaat hij in op factoren die binnen de school van invloed zijn op de schoolloopbanen van kinderen met verschillende sociaal-culturele achtergronden. Deze analyse maakt de factoren inzichtelijk die onderwerp zouden moeten zijn bij de aanpak van ongelijke kansen op school en in de klas.

Eddie Denessen is bijzonder hoogleraar Sociaal-culturele achtergronden en differentiatie in het onderwijs’ aan de Universiteit Leiden. Deze leerstoel is ingericht door Sardes. Daarnaast werkt hij als universitair hoofddocent bij de opleiding Onderwijswetenschappen aan de Radboud Universiteit, Nijmegen. Hij houdt zich vooral bezig met het bevorderen van gelijke kansen in het onderwijs. Hij bestudeert de effecten van differentiatie in het onderwijs op de kansen van kinderen met verschillende sociaal-culturele achtergronden.


drs. Iliass El Hadioui

Gelijke kansen in diverse klassen

Iliass El Hadioui gaat in zijn keynote in op de effecten van een super-diverse buitenschoolse leefwereld op de schoolcultuur in een stedelijke omgeving. In het bijzonder besteedt hij aandacht aan hoe stedelijke jongeren laveren tussen de (verborgen en uitgesproken) sociale codes van hun thuiscultuur, de peergroup zoals de straatcultuur en hun schoolcultuur. Deze toestand leidt op scholen in een stedelijke omgeving tot demotivatie, voortijdige schooluitval en soms ook een negatieve groepsdynamiek in het klaslokaal. El Hadioui laat vervolgens zien hoe jongeren, ondanks deze mis-match tussen de leefwerelden, veerkrachtigheid kunnen ontwikkelen en komen tot de self-efficacy om de schoolladder te ervaren als hun ladder. Deze transformatie van een slachtofferhouding naar veerkrachtigheid ontstaat niet automatisch en overal.

In het tweede deel van zijn masterclass neemt hij de onderwijsprofessionals mee in de concrete mechanismen die ten grondslag liggen aan deze micro-transformaties in het klaslokaal. Hij baseert zich hier op de resultaten uit het Transformatieve School onderzoek naar de effectieve pedagogisch-didactische patronen die aan de basis liggen van dit transformatief handelen onder docenten in geobserveerde lessensituaties op stedelijke onderwijslocaties. Ten slotte gaat hij in op de cultuur binnen docententeams als belangrijke vehikel voor dit effectief professioneel handelen van de individuele docent en de fundamentele rol voor schoolleiders m.b.t. deze cultuurverandering. Dit laatste aspect bespreekt hij in het kader van de conclusie uit het laatste inspectierapport over het gesignaleerde probleem van  kansenongelijkheid, in het bijzonder op scholen die een diverse populatie leerlingen in huis hebben. 

Stadssocioloog en onderwijsdenker Iliass El Hadioui (Maassluis, 1983) is als wetenschappelijk docent verbonden aan de Department of Psychology, Education and Child Studies van de Erasmus Universiteit in Rotterdam. Hij studeerde in 2006 cum laude af in sociologie aan de Erasmus Universiteit te Rotterdam in de richting Grootstedelijke Vraagstukken en Beleid. Samen met zijn team docent-coaches/onderzoekers heeft hij de Transformatieve School Methode ontwikkeld; een cultuurveranderings- en professionaliseringstraject voor grootstedelijke onderwijslocaties waarin docenten worden geprofessionaliseerd in het managen van de groepsdynamiek in hun klas. Hij is in die hoedanigheid sinds 2014 programmaleider van De Transformatieve School (vmbo-mbo-lijn). Verder is
Iliass El Hadioui sinds 2017 programmaleider binnen de Leergemeenschap Slotervaart (Sociaal Lab 020) waarin een basisschool, een vmbo-locatie en een mbo-locatie gezamenlijk de TS-Methode implementeren in het licht van de doorlopende leerlijn in samenwerking met de Gelijke Kansen Alliantie (ministerie van OCW) en de gemeente Amsterdam. De onderzoekslijn wordt uitgevoerd vanuit het Institute for Societal Resilience en de afdeling Sociologie van de Vrije Universiteit in Amsterdam. Bekijk hier het interview met Iliass El Hadioui, dat in 2016 verscheen in Trouw.


drs. Noëlle Pameijer

Schoolsucces voor alle leerlingen: hoe kunnen wij daar als schoolpsycholoog aan bijdragen?

Precies een jaar geleden sprak hoofdinspecteur Jonk op dit congres over de toenemende ongelijkheid in het onderwijs en de rol van schoolpsychologen. Deze keynote gaat verder op dit laatste thema: hoe zijn de kansen voor kwetsbare leerlingen te verhogen? Denk aan een constructieve samenwerking met scholen, ouders en leerlingen, waarbij de schoolpsycholoog voor kansen gelijkheid gaat in alles wat hij/zij doet en hiervoor model staat. Zo is er winst te behalen in het versterken van ouderbetrokkenheid en onderwijs-ondersteunend gedrag van ouders. Een belangrijk onderdeel hiervan staat los van het opleidingsniveau van ouders en is vanuit een respectvolle benadering gunstig te beïnvloeden. En met name voor de kwetsbare leerlingen is een positieve leerkracht-leerling-relatie essentieel. De schoolpsycholoog kan leerkrachten/docenten ondersteunen in het realiseren hiervan. Conform het internationaal verdrag inzake de rechten van het kind (artikel 12) kan de schoolpsycholoog er bovendien voor zorgen dat de stem van kwetsbare leerlingen gehoord wordt, ongeacht hun sociaal-economische en culturele achtergond. Kortom genoeg kansen voor de schoolpsycholoog! Deze kansen worden wetenschappelijk ingekaderd en geïllustreerd met praktijkvoorbeelden.

Noëlle Pameijer werkt als school-, GZ- en kinderpsycholoog bij Samenwerkingsverband Passend Onderwijs Unita en Stichting Elan. Zij begeleidt leerlingen, leerkrachten en ouders, verricht samen met hen handelingsgerichte diagnostiek (HGD) en ondersteunt als trajectbegeleider ‘handelingsgericht arrangeren’ op school. Daarnaast begeleidt zij scholen bij de implementatie van handelingsgericht werken (HGW) en ouderbetrokkenheid. Zij schreef boeken over HGW in het basis- en voortgezet onderwijs en over HGD in de jeugdzorg en het onderwijs. Samen met het Ouderplatform en 30 ouders schreef zij het boek “Samen Sterk: Ouders & School”.


Schoolpsychologencongres 2018
  • Locatie

   Hotel Casa Amsterdam
   Eerste Ringdijkstraat 4
   1097 BC Amsterdam

   Routebeschrijving

   Follow us

  • Onze nieuwsbrief

Download Free Premium Joomla Templates • FREE High-quality Joomla! Designs BIGtheme.net